Av olika anledningar behöver skolor ibland anlita en extern kurator för att utföra en social bedömning inför mottagande i särskolan.

Jag har erfarenhet och kunskap att göra dessa bedömningar. 

när behövs social bedömning?

Beslut om mottagande i grundsärskolan ska alltid föregås av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning för att få en så allsidig bild som möjligt av eleven. Först efter en sammanvägning av dessa fyra bedömningar kan en målgruppstillhörighet fastställas.

Den sociala bedömningen utförs av skolkurator och avser att utesluta andra förklaringar till elevens inlärningssvårigheter än utvecklingsstörning och utgör därför ett viktigt komplement till de övriga delarna av utredningen.

om mig

Jag heter Katarina Renlund och är auktoriserad socionom, utbildad på Socialhögskolan i Stockholm, examensår 1988. Jag har lång erfarenhet som skolkurator i Stockholm Stad. 

Kuratorstjänst SBIMIS

Norra Stationsgatan 119

113 64 Stockholm